Frequently Asked Questions (Abbreviated Ukrainian) | Freedom House

Frequently Asked Questions (Abbreviated Ukrainian)

Що таке «Свобода у світі» (Freedom in the World)?

«Свобода у світі» – це щорічний звіт про стан політичних прав та громадянських свобод у країнах світу, який організація Freedom House видає з 1973 року. Звіт складається з числових рейтингів та описової частини і стосується 195 країн та 14 територій. Країни і території оцінюються залученими на договірній основі аналітиками, у першу чергу з використанням контактів, наявних у відповідній країні, результатів досліджень, проведених на місцях, доповідей неурядових організацій та урядових звітів, новин у ЗМІ, а також іншої інформації з відкритих джерел. Висновки аналітиків перевіряються експертами-консультантами. Кінцевий продукт є результатом консенсусу, досягнутого між аналітиками, співробітниками організації Freedom House та зовнішніми радниками.

Який період охоплюється звітом?

Звіт «Свобода у світі 2018» охоплює період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. У кожному щорічному виданні звіту «Свобода у світі» оцінюються умови, що склалися, а також події, що сталися протягом минулого календарного року. У минулому період охоплення міг бути трохи змінений в окремих випадках, наприклад, охоплюючи лише останні 2 місяці одного календарного року та перші 10 місяців нового року.

Як давно почали готувати звіт «Свобода у світі»?

Перше видання охоплює події 1972 року.

Де можна ознайомитися з усіма минулорічними рейтингами?

Історичні дані доступні у форматі Excel на основній сторінці звіту «Свобода у світі».

Як працює рейтингова система?

У звіті «Свобода у світі» використовується трирівнева рейтингова система, яка складається з балів, рейтингів та статусів. На рівні балів країні/території присвоюється від 0 до 4 балів за кожним з 25 показників, причому максимальна кількість балів становить 100. Ці показники, які мають форму запитань, згруповані у підтематичні категорії: «Політичні права» та «Громадянські свободи». Країні/території присвоюється рейтинг (від 7 до 1) у кожній з цих двох категорій, виходячи з кількості набраних у ній балів. (Натисніть тут, щоб ознайомитися зі шкалою балів по кожному з рівнів рейтингу.) Середній рейтинг, присвоєний країні/території у категоріях «Політичні права» та «Громадянські свободи», називається «Рейтингом свободи», і саме цей показник визначає статус країни/території, а саме чи є вона Вільною (1,0 – 2,5 балів), Частково вільною (3,0 – 5,0 балів) або Невільною (5,5 – 7,0 балів).

Перегляньте «Посібник з методології», в якому наведено більш повне пояснення підходу.

Які тематики охоплюються системою балів?

Нижче наведено стислий огляд цих 7 тематичних підкатегорій, які описано у звіті «Свобода у світі». Більш детальна інформація представлена у «Посібнику з методології».

 1. Виборчий процес: вибори до виконавчих і законодавчих органів влади, а також виборче законодавство
 2. Політичний плюралізм та участь: партійна система, змагальність та права голосу меншин
 3. Функціонування влади: корупція, прозорість, а також здатність виборних посадових осіб здійснювати управління на практиці
 4. Свобода вираження поглядів і переконань: свобода ЗМІ, свобода релігії, академічна свобода та свобода приватних дискусій
 5. Права на об’єднання та організації: свобода зібрань, діяльності громадських організацій та профспілок
 6. Верховенство права: незалежність суддів та прокурорів, забезпечення належного процесу, рівень злочинності та безпорядків, а також рівність перед законом
 7. Персональна автономія та особисті права: свобода пересування, майнові права, права жінок і права сім'ї, а також свобода від економічної експлуатації

Який найвищий бал може отримати країна або територія?

Найкращим результатом на рівні балів — найнижчому рівні рейтингової системи — є 100 балів. Це означає, що країна/територія отримала по 4 бали за кожним з 25 показників; і отримала загалом 40 балів у категорії «Політичні права» та 60 балів у категорії «Громадянські свободи». У разі набрання такої кількості балів країні/території присвоюється Рейтинг свободи на рівні 1,0 та статус Вільної країни/території.

Який найнижчий бал може отримати країна або територія?

Найгірший можливий результат на рівні балів – це -4 (мінус чотири). Щоб отримати такий бал країні/території потрібно набрати 0 балів за всіма 25 стандартними показниками, а також -4 бали за додатковим показником, що призначений для врахування проваджуваних «етнічних чисток» і отримується шляхом віднімання отриманого балу від загальної кількості балів, набраних у категорії «Політичні права». У разі набрання такої мінімальної кількості балів країні/території присвоюється Рейтинг свободи на рівні 7,0 та статус Невільної країни/території.

Де можна ознайомитися з минулорічними балами?

Уся доступна інформація зберігається у форматі Excel на основній сторінці звіту «Свобода у світі». Зокрема, доступна інформація про рейтинги, присвоєні статуси та набрані бали за період, починаючи з видання 1973 року. Інформація про набрані бали у категоріях «Політичні права» та «Громадянські свободи» доступна лише за період, починаючи з 2004 року, відповідні бали у підкатегоріях (від А до G) – з 2007 року, а усі «початкові» бали – з 2018 року.

Яким чином аналітики приймають рішення про нарахування тієї чи іншої кількості балів?

Аналітики нараховують країні/території від 0 до 4 балів за кожним з показників оцінювання з урахуванням умов, що склалися, а також подій, що сталися у відповідній країні/на відповідній території впродовж періоду, що аналізується. Вони керуються 25 основними контрольними запитаннями (див. «Посібник з методології»), а також додатковими запитаннями, призначеними для отримання детальнішої інформації з категорії питань, що охоплюються відповідним показником. Запропонована кожним аналітиком кількість балів обговорюється і обґрунтовується на щорічних оглядових нарадах, організовуваних регіональним підрозділом, на яких зазвичай присутні співробітники організації Freedom House та група експертів-радників. Остаточна кількість балів є результатом консенсусу, досягнутого між аналітиками, співробітниками та радниками, і передбачає її порівняння з результатами минулих років, а також з результатами, отриманими іншими країнами та регіонами.

Скільки осіб залучено до аналітичного процесу?

Цього року було залучено більш ніж 100 провідних аналітиків відповідної країни/території, а також більш ніж 30 експертів-радників. Співробітники Freedom House надають додаткову інформацію. Також аналітики консультуються зі своїми контактами в країнах, що описані у звіті.

Яким чином здійснюється попередження політичної заангажованості у процесі аналізу?

Визначення рівня свободи за своєю природою є суб’єктивним завданням, і організація Freedom House мінімізує рівень суб’єктивності, на скільки це можливо, за рахунок визначених стандартів та редагувань. Організація Freedom House ретельно вивчає резюме аналітиків, перш ніж залучати їх до роботи, задля максимального зниження рівня політичної заангажованості або методологічної неточності. Після відбору аналітиків їм пропонується обґрунтувати будь-які запропоновані зміни у кількості балів на прикладі реальних подій, що сталися у світі протягом року, який аналізується; зазвичай це стосується подій, що отримали висвітлення у авторитетних ЗМІ або були відображені у доповідях неурядових організацій, які заслуговують на довіру. Після подання аналітиками своїх пропозицій щодо кількості балів і підготовки ними описових звітів, усі подані пропозиції повністю перевіряються і обговорюються їхніми колегами, співробітниками організації Freedom House та зовнішніми експертами і порівнюються з кількістю балів, набраною іншими країнами у регіоні, а також з іншими країнами світу, щоб переконатися в їхній раціональності та пропорційності.

Що означає стрілка тенденції?

Організація Freedom House присвоює країнам та територіям стрілки тенденції, спрямовані вгору або вниз, які призначені для відображення головних змін, що свідчать про найвизначніші досягнення або найкритичніші проблеми, зафіксовані у відповідній країні/на відповідній території. До цих змін можуть належати позитивні чи негативні зрушення, що відбувалися протягом багатьох років, особливо визначна зміна, що сталася протягом одного року, або важлива подія, що відбулася в країні, яка справила особливий вплив на відповідний регіон чи весь світ. Стрілки тенденції завжди прив’язані до конкретної зміни або змін у кількості набраних балів. Проте більшість змін у кількості балів чи навіть змін у деяких рейтингах чи статусі не гарантують отримання стрілок тенденції. Рішення про присвоєння стрілок тенденції приймається співробітниками організації Freedom House після узгодження з аналітиками та експертами-радниками.

Що мається на увазі під «Країнами, за якими варто спостерігати»?

Організація Freedom House визначає 10 країн, чия траекторія руху до демократії може змінитися у 2018 році, які позначені «Країни, за якими варто спостерігати». У деяких випадках такий рух є позитивним; інші можуть бути на порозі серйозних обмежень демократії. Перераховані країни доволі різноманітні та не призначені для порівняння між собою.

Що визначає «виборча демократія»?

Аби бути визначеною як «виборча демократія», має бути набраний бал 7 і більше у відповідній підкатегорії А (Виборчий процес), бал 20 і більше загалом у категорії «Політичні права», а також бал 30 і більше у загальній категорії «Громадянські свободи». Необхідний поріг для категорії «Громадянські права» доданий у виданні 2018 року, оскільки краще описує необхідний спектр свобод для повноцінно функціонуючої демократії. Ця зміна була зроблена внаслідок суттєвого перегляду методології звіту (див. «Посібник з методології» для додаткової інформації),

Чи проводиться оцінювання незахідних країн крізь призму західних цінностей?

Організація Freedom House переконана, що всі люди мають право вільно обирати керівників своєї держави; створювати конкуруючі політичні партії; мати некорумповану владу; отримувати інформацію з вільної преси; вільно сповідувати свою релігію і навчатися; брати участь у мирних зібраннях та об’єднаннях; керуватися принципами верховенства права та рівності перед законом; а також робити власний вибір у контексті вільного переміщення, економічної співпраці та сімейного життя. Низку показників, що вимірюються у звіті «Свобода у світі», було взято із Загальної декларації прав людини, прийнятної Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. Як показує історія, усупереч упередженим твердженням про протилежне, громадяни – представники усіх регіонів і культур – хочуть мати ці права і здатні відповідально ними користуватися.

Хіба економічний розвиток не є більш важливим за політичні права для бідніших країн?

Організація Freedom House переконана, що сталий економічний розвиток – набагато більш складне завдання для тих країн, у яких немає базових свобод. Вільні вибори передбачають політичну стабільність у довготривалій перспективі та дозволяють громадянам мирно змінювати неефективних чи корумпованих лідерів. Незалежні медіа дозволяють контролювати дії уряду, перевіряючи офіційні заяви про успіх та викриваючи випадки зловживання владою. Немає вагомих причин для людей, незалежно від того, чи вони проживають у країні чи на території, аби позбавляти їх фундаментальних свобод в обмін на обіцянки економічного зростання. 

Чому у звіті «Свобода у світі» деякі території розглядаються окремо, на відміну від інших територій?

У звіті «Свобода у світі» проаналізовано деякі підконтрольні та спірні території окремо від незалежних країн. У виданні за 2018 рік було проаналізовано 14 таких територій. Freedom House визначає, які саме території аналізувати у звіті «Свобода у світі», виходячи з таких критеріїв:

 • Чи управління цієї територією здійснюється де-юре чи де-факто окремо від решти території відповідної країни чи країн.
 • Чи існує суттєва різниця між ситуацією з політичними правами і громадянськими свободами на цій території і ситуацією на решті території відповідної країни чи країн; тобто окреме оцінювання, вірогідно, матиме наслідком присвоєння іншого рейтингу.
 • Чи певна територія є предметом громадянського чи дипломатичного тиску щодо здобуття автономії, незалежності або входження до складу іншої країни.
 • Чи є адміністративні межі території достатньо стабільними для того, щоб дозволити провести оцінювання умов, що склалися за рік, який аналізується, і чи можна очікувати, що вони залишаться стабільними в подальші роки, що необхідно для проведення порівняння з минулими роками.
 • Чи є територія достатньо великою та/або політично значущою.

Оцінювання території окремо від решти країни не означає підтримання будь-якої сторони у спорі щодо суверенітету. Організація Freedom House у своїх звітах зазвичай не розглядає питання щодо належності територій, зосереджуючись натомість на аналізі рівня політичних прав і громадянських свобод у відповідному географічному регіоні.

Чи впливає зовнішня політика країни/території на кількість балів, які вона отримує?

Ні. Оцінювання за кількістю балів призначено для врахування умов, що склалися на місцях у межах кордонів відповідної країни/території, а не лише для оцінки політики та дій уряду. Наприклад, якщо держава здійснює повітряні атаки на іншу країну/територію, вплив на реалізацію політичних прав і громадянських свобод буде відчуватися — а, отже, і оцінюватися — у першу чергу у країні/на території, яка зазнала атаки.

Чи дійсно можна виміряти свободу?

Підхід, що застосовується у звіті «Свобода у світі», передбачає проведення порівняльного аналізу конкретних прикладів, зіставлення однієї країни/території з іншою країною/територією та порівняння даних за один рік з даними за минулі роки. Хоча це не точна наука, досить легко зрозуміти, наприклад, те, що громадяни Північної Кореї є менш вільними, аніж громадяни Фінляндії. Також зрозуміло, що Румунія була більш вільною у 2005 році, аніж у 1985 році. У процесі оцінювання різні параметри можуть бути розставлені у певній послідовності з використанням чітко визначених критеріїв; при цьому розміщення кожного параметра обґрунтовується з посиланням на конкретні інституції, норми законодавства, обставини і події. В цьому полягає завдання звіту «Свобода у світі».